KULÜP İŞLEMLERİ

3.3. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.docx

SPOR KULÜBÜ İŞLEMLERİ

1

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

2

Spor Kulübü Kuruluş (Tescil) İşlemleri

3

Dernek Statüsünden Spor Kulübü Statüsüne Geçenler

4

Spor Anonim Şirketi Kuruluş İşlemleri

5

Spor Kulübü Tüzük Değişikliği İşlemleri

6

Spor Kulübü Tarafından Tutulacak Defterler ve Bastırılacak Belgeler

7

Spor Kulübü Tarafından Yapılacak Bildirimler

8

Spor Kulübü Fesih İşlemleri

9

Spor Dalı Tescili ve Branş İlavesi

10

Spor Kulüpleri Nakdi Yardım İşlemleri

11

Spor Kulüpleri Mevzuatı

12

İletişim

 

2. SPOR KULÜBÜ KURULUŞ (TESCİL) İŞLEMLERİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

2.1

Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi

2.2

Spor Kulübü Tüzüğü

2.3

Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi

2.4

Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

2.5

Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

2.6

Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)

2.7

Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi ve Numarataj)

 

3. DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

3.1

Spor Kulübü Tüzük Değişikliği Dilekçesi

3.1.1 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)

3.1.2 Genel Kurul Duyurusu

3.1.3 Hazirun Listesi

3.1.4 Genel Kurul Divan Tutanağı

3.2

Spor Kulübü Tüzüğü Örneği

3.3

Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu

3.4

Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

3.5

Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)

3.6

Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

 

4. SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

4.1

Spor Anonim Şirketi Kuruluş Dilekçesi

4.2

Spor Anonim Şirket Tescil Talebi (Ek-3)

4.3

Yönetim Kurulu Kararı

4.4

Spor A.Ş. Esas Sözleşmesi (Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren)

4.5

Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

4.6

Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)

4.7

Spor Anonim Şirketleri Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

4.8

Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.)

4.9

Pay Sahipleri Arasında Tüzel Kişiliklerin Bulunması Halinde Tüzel Kişiliklerin Unvan ve Merkezini Gösterir Belge

4.10

Anonim şirketin kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde yer alması durumunda ilgili kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı.

4.11

Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği.

 

 

5. SPOR KULÜBÜ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

5.1

Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi

5.1.1 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)

5.1.2 Genel Kurul Duyurusu

5.1.3 Hazirun Listesi

5.1.4 Genel Kurul Divan Tutanağı

5.2

Spor Kulübü Tüzüğü Örneği

5.3

Tüzüğün eski hali Yeni hali.

5.4

Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu

5.5

Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

5.6

Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)

5.7

Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

 

 

6. SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER ve BASTIRILACAK BELGELER

Tutulacak Defterler ve Bastırılacak Belgeler ile İlgili Genel Açıklama

6.1

Spor Kulübünce Tutulması Zorunlu Defterler

6.1.1 Karar Defteri

6.1.2 Üye Kayıt Defteri

6.1.3 Evrak Kayıt Defteri

6.1.4 İşletme Hesabı Defteri

6.1.5 Demirbaş Defteri

6.2

Spor Kulübü Defter Teslim Dilekçesi

6.3

Spor Kulübü Kaşesi

6.4

Spor Kulübü Mührü

6.5

Vergi Numarası

6.6

Banka Hesap Numarası

6.7

KEP Adresi: PTT’den KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi alınacak (Vergi numarası alındıktan sonra)

 

7. SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YAPILACAK BİLDİRİMLER

7.1

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

7.2

Spor Kulübü Organları Değişiklik Bildirimi

7.3

Yerleşim Yeri Değişikliği

 

8. SPOR KULÜBÜ FESİH İŞLEMLERİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

8.1

Spor Kulübü Fesih Dilekçesi

8.2

Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)

8.3

Genel Kurul Duyurusu

8.4

Hazirun Listesi

8.5

Genel Kurul Divan Tutanağı (“Derneğin Feshine Oy Birliğiyle Karar Verilmiştir” ifadesi olacak)

8.6

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

8.7

Spor Kulübü Tasfiye Tutanağı

8.8

Banka hesabının kapatıldığına dair yazı veya dekont.

 

9. SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

9.1

Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

9.2

Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi

9.3

Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi

9.4

Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi

9.5

Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri

9.6

Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler (Spor Dalının Özelliğine Göre)

9.7

Spor Kulübü Bilgi Formu

 

10. SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

10.1

Nakdi Yardım Başvuru Dilekçesi

10.2

Nakdi Yardım Değerlendirme Formu

10.3

Kulüp Alındı Belgesi

10.4

Ayni Bağış Alındı Belgesi

10.5

Yetki Belgesi

 

11. SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

11.1

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

11.2

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği

11.3

Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

11.4

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik

11.5

Kulüplere Yardım (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği)

11.6

Spor Kulüplerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

 

 

12. İLETİŞİM

Adres: Kepeci Mahallesi 116 Cadde No:12 Merkez / ISPARTA

Telefon: 0 246 218 41 60 / 218 14 82

E-posta: isparta@gsb.gov.tr